Tuesday, April 23, 2013

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
BAN VĂN HÓA XÃ HỘI
--------------------

Thư Ngỏ
V/v: tham gia Diễn đàn Văn chương & Cuộc sống


Tuyển tập “Những vần thơ giữa hai thế kỷ XX - XXI” khổ 17x24cm, dày 2012 trang, sau nhiều nỗ lực vận động của Nhà xuất bản Lao Động và tập thể tác giả, đã ra mắt bạn đọc và thu hái được nhiều thành công nghệ thuật cũng như công tác xã hội hóa xuất bản, minh định triết lý: “Mỗi văn nghệ sĩ, mỗi tác phẩm sáng tạo là một viên gạch hồng xây dựng ngôi nhà xuất bản vững trãi”.
Với phương châm: “Một cuốn sách xuất bản - Một lượng tri thức tích lũy - Vì sự nghiệp phát triển bền vững Văn hóa đọc ngày mai!” Nhằm phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, cũng như đánh giá, khơi thông năng lực tiềm ẩn của lực lượng sáng tạo văn chương nghệ thuật, trong công tác Xã hội hóa xuất bản, góp phần ngăn chặn và đẩy lui thực trạng xuống cấp của Văn hóa đọc trong cộng đồng, Nhà xuất bản Lao Động xây dựng Diễn đàn Văn chương & Cuộc sống, tiếp tục hoàn thành các tuyển thơ theo tiêu chí trên.
Để Diễn đàn đi vào hoạt động xuất bản có hiệu quả trong thời gian tới, rất cần hoạt động hỗ trợ từ các sáng lập viên nòng cốt của Diễn đàn Văn chương & Cuộc sống, tiếp tục đóng góp tác phẩm, giới thiệu thành viên mới, cùng tham gia đăng ký phát hành tạo kinh phí cho xuất bản phẩm ra mắt bạn đọc đúng thời gian dự định.
Qúy vị hãy nhiệt tình ủng hộ chia sẻ thông tin này tới bầu bạn văn chương!
---------------------------


DỰ THẢO ĐIỀU LỆ
DIỄN ĐÀN VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNGCHƯƠNG 1.
ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1.
a/ Diễn đàn Diễn đàn Văn chương & Cuộc sống (từ nay viết tắt là Diễn đàn) là tổ chức của Ban Văn hóa Xã hội - Nhà xuất bản Lao Động dành cho những người sáng tạo văn học nghệ thuật trong cả nước cùng xây dựng sân chơi chung cho những người yêu văn học và có nhu cầu xuất bản tác phẩm văn học, sách, dịch thuật trong hiện tại cũng như tương lai.

b/ Diễn đàn được thành lập nhằm mục đích phối hợp, liên kết hoạt động của các tác giả làm công việc sáng tác, dịch thuật văn chương nghệ thuật trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giúp nhau nâng cao giá trị, chất lượng từng tác phẩm, đưa thêm cơ hội quảng bá, tiếp cận tác phẩm tới mỗi độc giả Việt Nam, song song với việc phát triển nguồn sách xuất bản, cấp phép, tìm đầu ra cho mỗi tác phẩm và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các Hội viên Diễn đàn.

Điều 2.
Địa chỉ điều hành Diễn đàn tại Ban Văn hóa Xã hội - Nhà xuất bản Lao Động.


CHƯƠNG 2. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA DIỄN ĐÀN

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động:
a/ Tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí.
b/ Bình đẳng với mọi Hội viên.

Điều 4. Nhiệm vụ của Diễn đàn:
a/ Giúp đỡ các Hội viên nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo, tạo nguồn xuất bản phẩm, mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, làm cầu nối hữu hiệu gắn bó mối quan hệ giữa Nhà xuất bản Lao Động với lực lượng dịch thuật, và sáng tạo văn học nghệ thuật trong nước.
b/ Hình thành và phát triển các hình thức liên kết và phối hợp hoạt động giữa các Hội viên trên cơ sở tự nguyện, tự giác. Tổ chức các hoạt động chung, tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng mối quan hệ thiện chí giữa Hội viên với Hội viên và Hội viên với Nhà xuất bản Lao Động.
c/ Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Diễn đàn và của Hội viên. Thay mặt Hội viên đề xuất với Nhà xuất bản về những vấn đề liên quan đến phát triển trong lĩnh vực.
d/ Phát triển Hội viên, cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi hoạt động của Diễn đàn.

Điều 5. Quyền của Diễn đàn:
a/ Thay mặt các Hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên.
b/ Tổ chức khích lệ các hội viên tham gia tích cực vào các chương trình, sự kiện xuất bản trong nước nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Diễn đàn.

CHƯƠNG 3. HỘI VIÊN

Điều 6.
a/ Hội viên của Diễn đàn là các dịch giả, các tác giả sáng tác văn học nghệ thuật và những người yêu thích văn học, nghệ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức sự nghiệp và các nhà quản lý hoạt động trong các lĩnh vực, tán thành Điều lệ của Diễn đàn, tự nguyện gia nhập Diễn đàn và được Ban Quản trị Diễn đàn của Diễn đàn công nhận.
b/ Hội viên của Diễn đàn bao gồm:
* Hội viên chính thức: Là các tác giả làm đơn đăng ký tham gia xây dựng Diễn đàn với tư cách một Sáng lập viên; Quản trị viên Diễn đàn.
* Hội viên danh dự: Là các tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho Diễn đàn, được toàn thể thành viên hoặc Ban Quản trị Diễn đàn tôn vinh.

Điều 7. Thủ tục gia nhập Diễn đàn:
a/ Các cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia Diễn đàn với tư cách Sáng lập viên, đã tham gia các tập tuyển của Nhà xuất bản Lao Động như “Còn mãi với thời gian”, “Những vần thơ giữa hai thế kỷ”, “Văn chương & Cuộc sống”, mặc nhiên được coi là thành viên của Diễn đàn và được cấp thẻ Hội viên.
b/ Các tác giả, dịch giả đã có tác phẩm văn học, dịch thuật, sách, thơ có chất lượng nghệ thuật đạt tiêu chí chung của Diễn đàn và đã công bố trong ngành xuất bản, được Ban Quản trị Diễn đàn chấp thuận.
c/ Khi gia nhập Diễn đàn cần nộp hồ sơ xin gia nhập cho Ban Quản trị Diễn đàn. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
* Đơn xin gia nhập Diễn đàn.
* Tờ khai Hội viên theo mẫu quy định.
* Thông tin cá nhân, kèm theo 02 ảnh 4 x 6 cm.
- Ban Quản trị Diễn đàn thông báo danh sách Hội viên mới cho tất cả các Hội viên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Hội viên mới được kết nạp.

Điều 8. Thủ tục chấm dứt quyền Hội viên:
a/ Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Diễn đàn cần gửi đơn cho Ban Quản trị. Quyền và nghĩa vụ của Hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Quản trị Diễn đàn ra thông báo chấp thuận.
b/ Hội viên bị khai trừ trong trường hợp:
- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện và uy tín của Diễn đàn.
- Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ này và các quy định của Diễn đàn.
- Ban Quản trị Diễn đàn thông báo danh sách Hội viên xin ra khỏi Diễn đàn cho tất cả các Hội viên khác.

Điều 9. Nghĩa vụ của Hội viên:

a/ Thực hiện nghiêm túc Điều lệ và các quy định của Diễn đàn, các quy định của Ban Quản trị Diễn đàn.
b/ Tích cực tham gia các hoạt động của Diễn đàn.
c/ Bảo vệ uy tín của Diễn đàn, không được nhân danh Diễn đàn trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Ban Quản trị Diễn đàn phân công.

Điều 10. Quyền của Hội viên:
Hội viên được hưởng sự hỗ trợ và giúp đỡ của Diễn đàn bao gồm:
a/ Được cấp Giấy Chứng nhận Hội viên chính thức, Thẻ Hội viên, Giấy khen của Diễn đàn.
b/ Được cấp 01 cuốn “Văn chương & Cuộc sống”/ mỗi kỳ ấn phẩm ra mắt, khổ 18x17cm, 56 trang.
c/ Được giới thiệu, lưu trữ tác phẩm, chân dung và sự nghiệp văn chương, trên các ấn phẩm của Diễn đàn và các tổng tập xuất bản hàng năm.
d/ Được tham gia các sự kiện xuất bản mang tính kỷ niệm, chào mừng được tổ chức trong Nhà xuất bản Lao Động và ngành Xuất bản.
e/ Được giới thiệu bài viết; chân dung văn học; phê bình tác phẩm; tác phẩm mới trên ấn phẩm “Văn chương & Cuộc sống”.
f/ Được Diễn đàn hỗ trợ một phần kinh phí giấp phép khi in ấn tác phẩm riêng, và được Nhà xuất bản Lao Động tạo mọi cơ hội thuận tiện nhất cho tác phẩm ra đời đến với bạn đọc kịp thời.
g/ Được ưu tiên tham gia và giới thiệu tác phẩm trong các chương trình, sự kiện, ấn phẩm do Diễn đàn tổ chức thực hiện.

CHƯƠNG 4. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 11. Bộ máy quản lý và Điều hành của Diễn đàn:
a/ Cơ quan chủ quản (Nhà xuất bản Lao Động)
b/ Ban Quản trị Diễn đàn (Nhà thơ Đà Linh - Trưởng Ban VHXH)
c/ Văn phòng Diễn đàn. (Thường trực: Tạ Thị Thu Hà
Phòng 401 - Ban Văn hóa Xã hội - Nhà xuất bản Lao Động
Số 175 Gảng Võ - quận Đống Đa - Tp.Hà Nội)

Điều 12. Cơ quan chủ quản:
- Cơ quan chủ quản là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Diễn đàn.

Điều 13. Ban Quản trị:
a/ Ban Quản trị Diễn đàn gồm các biên tập viên Ban Văn hóa Xã hội (Nhà xuất bản Lao Động) và các quản trị viên đại diện mỗi tỉnh thành.
b/ Ban Quản trị Diễn đàn hoạt động theo quy chế của Diễn đàn.
c/ Các quyết định của Ban Quản trị Diễn đàn được thông qua và có giá trị hiệu lực khi có quá nửa tổng số thành viên Ban Quản trị Diễn đàn tán thành.
d/ Ban Quản trị Diễn đàn có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
* Quyết định các biện pháp thực hiện.
* Quyết định kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm.
* Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
* Tổ chức nội dung, và chương trình hoạt động xuất bản hàng năm cho Diễn đàn.
* Quyết định kết nạp, bãi miễn tư cách các Hội viên.
* Quyết định triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể.

CHƯƠNG 5. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA DIỄN ĐÀN

Điều 14. Tài chính và tài sản của Diễn đàn:
- Diễn đàn hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tự lo trang trải kinh phí, không thu bất cứ lệ phí nào của Hội viên.

CHƯƠNG 6. GIẢI THỂ DIỄN ĐÀN

Điều 15. Diễn đàn chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
a/ Diễn đàn bị cơ quan chủ quản ra quyết định giải thể.
b/ Diễn đàn tự nguyện giải thể theo nghị quyết của 2/3 tổng số thành viên trở lên.

CHƯƠNG 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều lệ này có 7 chương, 17 điều, đã được Ban Quản trị Diễn đàn thông qua ngày 20 tháng 03 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được cơ quan chủ quản phê duyệt.

Điều 17. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được cơ quan chủ quản, hoặc Hội nghị toàn thể Diễn đàn nhất trí kiến nghị và được các thành viên sáng lập, cơ quan quản lý Diễn đàn phê duyệt mới có giá trị thi hành./.

No comments:

Post a Comment