Tuesday, April 23, 2013

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAM GIA VỚI TƯ SÁCH SÁNG LẬP VIÊN


PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAM GIA VỚI TƯ SÁCH SÁNG LẬP VIÊN
DIỄN ĐÀN VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNG

Họ và Tên: ……………………….…………………………….. Bút danh: ........................................................................
Nguyên quán: ………….…………..…………………...………..…………………………………….……………….……
…………………………………………………….………...………………….………………………..…………………………
Trú quán: ………………………………………………..…………....……………………………..…………………………
…………………………………………………….………...………………….………………………..…………………………
Điện thoại: - Nhà riêng: ………………………..…..…….. - Di động: ……………………..….……….……………..
Email: …………………………………………..……………………………………………………………..………………….
Website hoặc Blogs: ………………………………………...…………………..……...……………………………………

Tôi đồng ý tham gia DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN trong tư cách một Sáng lập viên và cam kết chấp hành đầy đủ quy chế xây dựng, phát triển Diễn đàn theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác.
                                                                                                                 Ngày        tháng         năm
Người đăng ký

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU GỬI TÁC PHẨM VÀ ĐẶT MUA
TUYỂN THƠ “CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN” (TẬP 2)

Họ và Tên: ……………………….…………………………….. Bút danh: ........................................................................
Địa chỉ nhận sách: ………….…………..……………...………..…………………………………….……………….……
………………………………………………………………..…………....……………………………..…………………………
…………………………………………………….………...………………….………………………..…………………………
Điện thoại: - Nhà riêng: ………………………..…..…….. - Di động: ……………………..….……….……………..
Email: …………………………………………..……………………………………………………………..………………….
Website hoặc Blogs: ………………………………………...…………………..……...……………………………………

Tôi đồng ý tham gia Tuyển thơ “CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN” (Tập 2, khổ 17x24cm, 1.068 trang, bìa cứng, giá 200.000 đồng), không nhận nhuận bút cùng sách biếu và đăng ký ủng hộ chương trình số lượng: ………. Cuốn, thành tiền là: ………………………………………………….…………...
Xin cam đoan những bài thơ gửi kèm theo là thuộc bản quyền của tôi. Nếu có gì sai, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bạn đọc và pháp luật.
Ngày         tháng         năm 2013
Người đăng ký


No comments:

Post a Comment